Spring naar content

Zorg op school

De vier begeleidingsdomeinen van leerlingbegeleiding

Preventieve gezondheidszorg

In onze school werken we samen aan een gezonde levensstijl. We hebben oog voor gezonde voeding en voldoende beweging.

Het CLB volgt de gezondheid van onze leerlingen op door de medische onderzoeken.

Leren en studeren

In onze school zetten we in op het bevorderen van het leerproces van onze leerlingen en ondersteunen we het ontwikkelen van leer- en studeervaardigheden.

Psychosociaal functioneren

Op onze school vinden we het welbevinden van onze leerlingen zeer belangrijk. Ons doel is ervoor te zorgen dat elke leerling zich thuis voelt op school en in de klas. Het team zorgt voor een warm en veilig school- en klasklimaat waarin elke leerling zich goed voelt.

Onderwijsloopbaan

We bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op de toekomst. We helpen hen een goed zicht krijgen op het onderwijslandschap. We stimuleren hen om op zoek te gaan naar hun talenten en vergroten hun zelfinzicht.

In het 5e leerjaar gaan de leerlingen naar het beroepenmuseum om een zicht te krijgen op de verschillende mogelijkheden voor de toekomst. In het 6e leerjaar krijgen de leerlingen een infosessie, gegeven door het CLB, om meer informatie te krijgen over het secundair onderwijs. De leerlingen van het 6e leerjaar gaan ook samen op bezoek in secundaire scholen.

Het zorgcontinuüm

We streven ernaar om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan al onze leerlingen.

Dit garanderen we door maximaal in te zetten op een brede basiszorg en een uitgebreid zorgbeleid. Alle zorginitiatieven kunnen geplaatst worden binnen een continuüm, dat bestaat uit vier fasen die in elkaar overvloeien.

Op onze school stellen we het kind centraal, we bekijken het totale kind. We streven ernaar om elk kind gelijke kansen te bieden en zo ver mogelijk te brengen. We houden hierbij rekening met talenten en moeilijkheden.

zorgcontinuum

Fase 0 : brede basiszorg

De leerkracht draagt zorg voor de leerlingen in zijn klas en houdt rekening met hun eigenheid en verschillen. Via de driesporen aanpak en differentiatie zorgt de leerkracht ervoor dat er wordt ingespeeld op de noden van elk kind.

Fase 1 : verhoogde zorg

Als de brede basiszorg niet volstaat, gaan we over naar de verhoogde zorg. De leerkracht gaat in overleg met de zorgondersteuner en zorgcoördinator, om samen acties te bepalen die de leerling ondersteunen in zijn groei.

Fase 2 : uitbreiding van de zorg

Als de acties van de verhoogde zorg niet het gewenste effect hebben, doen we een beroep op ondersteuning van het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding). Overschakeling naar fase 2 wordt steeds besproken met de ouders. De ouders geven toestemming tot een samenwerking met het CLB.

Fase 3 : individueel aangepast curriculum

Als ondanks alle inspanningen de zorg niet voldoende is om te kunnen blijven aansluiten bij het gemeenschappelijk curriculum, wordt er een individueel aangepast curriculum opgesteld. Dit wil zeggen dat de leerlingen aangepaste doelen zal nastreven. Hij hoeft de gemeenschappelijke doelen niet te behalen. Er kan op dit moment ook een verslag worden opgemaakt waardoor de leerling (indien gewenst) kan overstappen naar een school op maat. Deze beslissing wordt steeds in overleg met school, CLB, leerling en ouders genomen.